Jättehjärna

Helt orelaterad hjärninfo som jag fann ytterst intressant.

Skillnaden mellan män och kvinnor.

Det finns också skillnader mellan kvinnors och mäns hjärnor. Skillnaderna syns bland vad som är genomsnittliga och typiska värden och mönster hos respektive kön. På individnivå finns dock spridningar inom könen och överlappningar dem emellan, så att vissa män har "kvinnligare" hjärnor än vissa kvinnor, och vissa kvinnor "manligare" hjärnor än vissa män.  Mannens storhjärna är 8-10% större än kvinnans. De har 4% mer hjärnceller än kvinnor och 100 gram mer hjärnvävnad. Men kvinnan har å andra sidan större hjärna än mannen i förhållande till sin kroppsvikt. I kvinnors hjärnor sitter neuronerna mer kompakt speciellt i hjärnans språkcentra. Mäns hjärnaktivitet är mer koncentrerad till den vänstra hjärnhalvan än för kvinnor vars aktivitet är jämnt fördelad mellan hjärnhalvorna. Den vänstra hjärnhalvan är medveten och analytisk (språk och matematik t.ex.) medan den högra är omedveten, helhetsuppfattande och spatial (konstnärlig/kreativ och orienteringsförmåga t.ex.).

Forskare har även kommit fram till att män har 6 gånger så mycket grå hjärnsubstans som kvinnor medan kvinnor har 10 gånger så mycket vit hjärnsubstans som män. Grå hjärnsubstans används för att gå igenom information medan vit hjärnsubstans används för att koppla ihop olika processcentra.

Forskning har visat att den del av hjärnan som hanterar känslor är mindre hos män än hos kvinnor. Forskare på University of Pennsylvania Medical Center menar att dessa resultat kan förklara könsskillnader när det gäller hanterandet av känslor och varför män är mer aggressiva än kvinnor. Ett forskarlag vid  Yale University har forskat inom samma område och menar att deras resultat bekräftar tidigare rapporter om könsmässiga skillnader i strukturen hos den främre hjärnbarken, och att normala variationer i den ventromediala prefrontala cortex (VMPC) är systematiskt relaterade till regleringen av känslor och individuella känslomässiga skillnader.[ Mellan män och kvinnor skiljer sig VMPC som hanterar risker, faror och beslutsfattande på så vis att den har olika symmetri för de olika könen. Hos kvinnor är den vänstra delen kritisk medan den högra är kritisk hos män. Det antyder att män och kvinnor använder olika sätt för att lösa liknande problem.

Ett forskarlag med forskare från Kina och USA har upptäckt skillnader i hur delar av mäns och kvinnors hjärnor arbetar med processer som innefattar risktagande moment. Dessa skillnader ses av dem som en möjlig förklaring till varför män är mer riskbenägna än kvinnor. Vid fara har det vid hjärnscanning visat sig att män har mer hjärnaktivitet i de delar av hjärnan som utreder handlande medan kvinnor visade mer aktivitet i den del av hjärnan som behandlar känslor.

En studie från USA har visat att kvinnor har svårare att kontrollera sin hunger. Kvinnorna hade mindre hjärnaktivitet i regioner i hjärnan som ska kontrollera hungern då de utsattes för godsaker. 

Kvinnor är mer benägna att känna oro än män vilket forskare tror kan bero på skillnader i hjärnans serotonin-system.

Alla dessa skillnader mellan män och kvinnor är statistiska, alltså baserat på genomsnitt, och har stora variationer mellan individer. Dessa resultat kan inte användas för att bedöma individer om man bara vet kön, till exempel i samband med anställning, utan individuell bedömning behövs.

Hos kvinnor är de båda hjärnhalvorna lika framträdande, medan den högra hjärnhalvan är mer dominant hos män. Kvinnans båda hjärnhalvor kommunicerar bättre med varandra än mäns, vilket bl.a. innebär att kvinnor är bättre på språk och att de har en jämnare begåvning. Män specialiserar sig mer eftersom deras hjärnmässiga utveckling främjar det.

Att männens högra hjärnhalva är mer dominant än den vänstra innebär att män har bättre spatial förmåga än kvinnor. Exempel på detta kan ses i t.ex. bollsporter- pojkarna har bättre förmåga att föreställa sig hur bollen kommer att röra sig, därtill har de ju i muskulösare kroppsbyggnad, vilket leder till att pojkarna överlag blir bättre på dessa sporter. Kvinnor är också överlag sämre än män på att köra bil, just därför att de har svårare att föreställa sig bilen storlek och rörelser i olika situationer. Å andra sidan är kvinnans hjärna ”säkrare” i och med att hennes båda hjärnhalvorna jobbar bättre tillsammans, så kvinnor klarar sig minst lika bra som män i trafiken. Psykiatriprofessor Sten Levander hänvisar också till det faktum att flickorna mognar tidigare när han föreslår att ”kvinnor borde få ta körkort vid 16 års ålder och pojkar absolut tidigast vid 18 års ålder”. Många tekniska yrken, t.ex. arkitekt och byggnadsingenjör är mansdominerade, vilket kan vara en följd av männens bättre spatiala förmåga.

Summa summarum... det kommer alltid finnas bilogiska skillnader hos oss, och det är så det ska vara. 100% jämställdhet kommer vi aldrig komma upp i, för det har vi inte förutsättingar för. Men det är en bra tanke iallafall.